Algemene toegangs- en gebruiksvoorwaarden voor de Service Mijn Laadpas

INLEIDING

Deze Algemene toegangs- en gebruiksvoorwaarden (de “ATGV“) bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Laadservice tussen ENGIE Mobilités Electriques en de Gebruiker. Door in te schrijven op de Laadservice wordt de Gebruiker geacht deze als een Overeenkomst geldende ATGV volledig te accepteren en om gebruik te maken van de Laadservice en van de Laadpunten dient de Gebruiker de door deze ATGV voorziene rechten en plichten te accepteren en na te leven. De Gebruiker ziet ervan af zich te beroepen op andere voorwaarden.

DEFINITIES

De termen en uitdrukkingen die met een hoofdletter beginnen, hebben de volgende betekenis:

App: verwijst naar de op de IOS en Android stores beschikbare mobiele app ENGIE Vianeo.

Laadpas: verwijst naar de door ENGIE Mobilités Electriques aan de Gebruiker afgegeven laadpas die toegang geeft tot de Laadpunten.

ATGV: verwijst naar deze Algemene Toegangs- en Gebruiksvoorwaarden.

Overeenkomst: verwijst naar de Overeenkomst gevormd door deze ATGV en het Inschrijvingsformulier waarin de specifiek tussen ENGIE Mobilités Electriques en de Gebruiker overeengekomen bepalingen betreffende de Laadservice vermeld staan.

ENGIE Mobilités Electriques : verwijst naar de verlener van de Service aan de Gebruiker, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een maatschappelijk kapitaal van 2.000.000 euro, met hoofdkantoor te 1 place Samuel de Champlain – 92939 Paris La Défense Cedex en ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 909 073 363.

Persoonlijk Account: verwijst naar de online beheerdersruimte waartoe de Gebruiker, na authenticatie, gratis toegang heeft via een speciale rubriek op de website ENGIE Vianeo of op de App en vanaf welke de Gebruiker met name de mogelijkheid heeft zijn persoonlijke gegevens te raadplegen en te beheren, zijn Overeenkomst te bekijken en zich toegang te verschaffen tot zijn facturen.

Inschrijvingsformulier: verwijst naar het formulier voor inschrijving op de Overeenkomst zoals dit door de Gebruiker is ingevuld en geaccepteerd op de Website ENGIE Vianeo. Het Inschrijvingsformulier maakt volledig deel uit van de Overeenkomst.

Laadpunt: verwijst naar een installatie op een openbare parkeerplaats die gebruikt kan worden voor het opladen van de accu van een Elektrisch Voertuig per keer in Frankrijk (inclusief Corsica) of in Europa, in de volgende landen: Duitsland, Engeland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland.

Partnernetwerk: verwijst naar alle Laadpunten die toegankelijk zijn voor de door ENGIE Mobilités Electriques geleverde Dienst. Alle Laadpunten kunnen alleen via de App bekeken worden.

Laadservice of Service: verwijst naar de door ENGIE Mobilités Electriques aangeboden service Mijn Laadpas en omvat de volgende diensten: (i) de overhandiging door ENGIE Mobilités Electriques van een Laadpas aan de Gebruiker; (ii) toegang tot het opladen van een Elektrisch Voertuig bij een Laadpunt; (iii) toegang tot een eigen Persoonlijk Account voor de Gebruikers; en (iv) toegang tot de helpdesk voor de Gebruikers voor al hun technische vragen.

Website ENGIE Vianeo : verwijst naar de website ENGIE Vianeo die toegankelijk is via het volgende adres: https://vianeo-int.noprod.db-vianeo.com

Gebruiker: verwijst naar de gebruiker van de Laadservice en van de App.

Elektrisch Voertuig: verwijst naar ieder volledig door een elektrische motor aangedreven wegvoertuig en/of ieder gedeeltelijk door een elektrische motor aangedreven hybride voertuig dat gebruik kan maken van de elektriciteit die is opgeslagen in een accu die opgeladen kan worden in een Laadpunt.

ARTICLE 1 – VOORWAARDEN EN MODALITEITEN VAN DE INSCHRIJVING OP DE OVEREENKOMST

Iedere natuurlijke persoon kan inschrijven op de Overeenkomst, onder voorbehoud van de acceptatie en de naleving van deze Overeenkomst, de verstrekking van de vereiste informatie en de betaling van de inschrijvingskosten, waarvan het bedrag vermeld is op het Inschrijvingsformulier.

Het inschrijven door de Gebruiker geschiedt op de Website ENGIE Vianeo. De Gebruiker moet de verschillende voorgestelde inschrijvingsstappen volgen en zo:

 • De vereiste gegevens invullen op het Inschrijvingsformulier;
 • Kennis nemen van deze ATGV en deze accepteren;
 • Het Inschrijvingsformulier ondertekenen en de inschrijvingskosten betalen, waarvan het bedrag vermeld is op het Inschrijvingsformulier.

ENGIE Mobilités Electriques zal vervolgens de ontvangst van de inschrijvingsaanvraag bevestigen in een overzichtsmail die verzonden zal worden naar het elektronische adres dat werd ingevuld op het Inschrijvingsformulier voor de verzending van de Laadpas.

Na validatie van de bestelling moet de Gebruiker zijn wachtwoord aanmaken en zijn Persoonlijk Account activeren door op de in de door ENGIE Mobilités Electriques verzonden mail ontvangen link te klikken.

De Laadpas wordt binnen tien (10) werkdagen na de validatie door ENGIE Mobilités Electriques van het Inschrijvingsformulier per post met Track & Trace verzonden. Na ontvangst van de Laadpas door de Gebruiker verplicht de Gebruiker zich de ID van de Laadpas (te vinden op de achterkant) in zijn Persoonlijk Account in te voeren om deze te activeren.

De Gebruiker verklaart dat alle tijdens de inschrijving verstrekte informatie en documenten juist zijn en verplicht zich om, in geval van wijzigingen, ENGIE Mobilités Electriques hiervan via zijn Persoonlijk Account op de hoogte te brengen. Bij afwezigheid van kennisgevingen of de verstrekking van onvoldoende of onjuiste informatie kan de Overeenkomst van rechtswege worden opgezegd. ENGIE Mobilités Electriques kan verplicht worden de door de Gebruiker verstrekte informatie vooraf te controleren en behoudt zich het recht voor een inschrijvingsaanvraag voor de Overeenkomst te weigeren indien het adres voor de verzending van de Laadpas onbekend, niet permanent of verzonnen is. In dat geval zal de inschrijvingsaanvraag automatisch geannuleerd worden en zal er geen bankafschrijving plaatsvinden. ENGIE Mobilités Electriques is vrij om aanvragen voor inschrijving op de Overeenkomst om wettige redenen te weigeren, zoals de opzegging van een eerdere overeenkomst door ENGIE Mobilités Electriques in verband met fraude of wanbetaling. De inschrijving op de Overeenkomst verbindt (i) de Gebruiker, (ii) de betaler, indien deze niet de Gebruiker is, en (iii) iedere houder van de Laadpas aan wie de Gebruiker deze Laadpas zou overhandigen.

Voor de inschrijving op de Overeenkomst door de Gebruiker worden inschrijvingskosten berekend, waarvan het bedrag vermeld is op het inschrijvingsformulier en op de Website ENGIE Vianeo. Het downloaden van de App is gratis (met uitzondering van de eventueel door de telefoonprovider in rekening gebrachte verbindingskosten).

ARTICLE 2 – FACTURATIE EN BETALINGSTERMIJNEN

2.1 OPMAKEN VAN DE FACTUREN

De facturen worden maandelijkse opgemaakt en door ENGIE Mobilités Electriques naar de Gebruiker verzonden op het op het Inschrijvingsformulier ingevulde factuuradres.

De via het Partnernetwerk gemaakte oplaadkosten worden maandelijks aan de Gebruiker gefactureerd. Deze kosten worden automatisch afgeschreven van de door de Gebruiker vermelde bankrekening, zoals aangegeven in zijn incassomachtiging, of door middel van een bankoverschrijving.

De Gebruiker die zijn facturen in elektronisch formaat ontvangt, kan om een papieren duplicaat van zijn facturen vragen. Dit duplicaat is niet gratis. De Gebruiker heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van een andere duurzame drager dan papier en kan op elke wijze, op elk moment en kosteloos verzoeken zijn facturen in een papieren formaat te ontvangen.

2.2 BETALING VAN DE FACTUREN

Een factuur dient uiterlijk 14 dagen na de uitgifte hiervan betaald te worden. Bij vooruitbetaling wordt geen enkele korting verstrekt. Indien het volledige bedrag niet binnen de voor de betaling voorziene termijn betaald wordt, worden, zonder dat hiervoor een aanmaning nodig is, de verschuldigde bedragen van rechtswege verhoogd met een boete die:

 • bij een betalingsachterstand tussen 1 en 11 dagen, gelijk is aan het resterende verschuldigde bedrag, vermenigvuldigd met het aantal dagen van de betalingsachterstand, waarmee de dagwaarde van de geldende wettelijke rente met 1,5 vermenigvuldigd wordt;
 • bij een betalingsachterstand van 12 dagen of meer, gelijk is aan 5 % van het bedrag van het bedrag dat op de 12e dag van de betalingsachterstand nog verschuldigd was. Het bedrag van deze boete kan in dat geval niet lager zijn dan € 7,50 incl. btw.

2.3 BETALINGSWIJZEN

ENGIE Mobilités Electriques biedt de Gebruiker de mogelijkheid te betalen door middel van een automatische afschrijving of een bankoverschrijving. De Gebruiker zorgt ervoor dat de verschuldigde bedragen op ieder moment op zijn aan ENGIE Mobilités Electriques doorgegeven bankrekening beschikbaar zijn voor de automatische afschrijving. In geval van weigering van de automatische afschrijving schort ENGIE Mobilités Electriques de automatische afschrijving op.

ARTICLE 3 – LOOPTIJD EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST EN BLOKKERING VAN DE LAADPAS

De Overeenkomst wordt afgesloten voor een looptijd van 12 maanden vanaf de datum waarop de Gebruiker zijn Laadpas geactiveerd heeft. Na deze periode van 12 maanden wordt de Overeenkomst stilzwijgend omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.

3.1 OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE GEBRUIKER

Aan het einde van de eerste periode van 12 maanden kan de Gebruiker de Overeenkomst op ieder moment en zonder opzegtermijn of boete opzeggen. De Gebruiker verzendt zijn verzoek om opzegging per mail naar support.vianeo@engie.com of via zijn Persoonlijke Account onder vermelding van zijn naam en de gewenste opzeggingsdatum. Voor de opzegging wordt geen boete berekend en deze gaat op zijn vroegst in op de datum van ontvangst van het verzoek om opzegging of op de gewenste opzeggingsdatum.

3.2 OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR ENGIE

ENGIE Mobilités Electriques kan de Overeenkomst opzeggen indien de aan ENGIE Mobilités Electriques verschuldigde bedragen niet binnen de vastgestelde termijnen betaald zijn (betalingsachterstand). In dat geval maant ENGIE Mobilités Electriques de Gebruiker per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan zijn verplichtingen na te komen binnen dertig (30) dagen. Indien de Gebruiker zijn verplichtingen niet binnen de vastgestelde termijn nakomt, kan ENGIE Mobilités Electriques de Overeenkomst opzeggen. Als gevolg van de opzegging van de Overeenkomst heeft de Gebruiker de verplichting het volledige bedrag te betalen dat hij verschuldigd is tot op de dag van de daadwerkelijke opzegging. Iedere begonnen maand is volledig verschuldigd. Er zal een factuur naar de Gebruiker verzonden worden waarop de opzegging vermeld wordt.

ARTICLE 4 – LAADSERVICE EN GEBRUIK VAN DE LAADPUNTEN

4.1 LAADPAS

De Laadpas stelt de Gebruiker in staat een Elektrisch Voertuig op te laden bij de Laadpunten. Via de Laadpas kunnen het opladen en de bijbehorende facturering geactiveerd of onderbroken worden. De verschillende stappen voor toegang en beëindiging van het opladen van een Elektrisch Voertuig met behulp van de Laadpas kunnen variëren aan de hand van de gebruikte Laadpunten. De gebruiksmodaliteiten worden bij ieder Laadpunt verstrekt.

De Laadpas is geen betaalmiddel. Deze is het eigendom van de Gebruiker zodra deze hem ontvangt en om te functioneren moet deze door de Gebruiker met behulp van het nummer en de activeringscode die op de Laadpas gedrukt zijn geactiveerd worden op de Website ENGIE Vianeo.

De geldigheidsperiode van de Laadpas komt overeen met de looptijd van de Overeenkomst.

De Laadpas werkt alleen op de Laadpunten van het Partnernetwerk. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Laadpas en verplicht zich alle aan hem ter kennis gebrachte gebruiksinstructies in acht te nemen en met name deze niet te vervormen, te vouwen, door te knippen, bloot te stellen aan hoge of lage temperaturen, aan elektromagnetische invloeden, aan een hoge vochtigheidsgraad en aan elke willekeurige behandeling die overduidelijk ongeschikt is voor de goede werking van de Laadpas. Als deze instructies niet in acht worden genomen, kan de Laadservice minder goed werken en loopt de Gebruiker het risico van afwijkingen op zijn factuur.

In geval van een defect aan een Laadpas moet de Gebruiker ENGIE Mobilités Electriques hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en daarna de defecte Laadpas terugzenden naar ENGIE Mobilités Electriques op het in Artikel 12 vermelde adres. Als de storing niet te wijten is aan het handelen van de Gebruiker, zal de defecte Laadpas kosteloos vervangen worden. De verantwoordelijkheid van ENGIE Mobilités Electriques beperkt zich tot het vervangen van de defecte Laadpas. Indien na verificatie blijkt dat het defect is te wijten aan het handelen van de Gebruiker, zal ENGIE Mobilités Electriques de kosten van de beschadigde Laadpas bij hem in rekening brengen, evenals de hieraan verbonden extra kosten (deelname aan de kosten voor verpakking en verzending, kosten voor de indienststelling en activering, ondersteuning, enz.).

In geval van verlies of diefstal van de Laadpas moet de Gebruiker ENGIE Mobilités Electriques hier op elke mogelijke wijze van op de hoogte stellen en dit schriftelijk bevestigen op het in Artikel 12 vermelde adres (per e-mail of via het Persoonlijke Account). De Gebruiker moet altijd zijn Klantidentificatienummer of het nummer van zijn Laadpas vermelden. De Gebruiker kan om de uitgifte van een vervangende Laadpas vragen die hem geleverd en gefactureerd zal worden volgens de bepalingen van artikel 2.1. Zonder kennisgeving door de Gebruiker kan ENGIE Mobilités Electriques geen aansprakelijkheid erkennen in geval van misbruik door een derde van een verloren of gestolen Laadpas en de Gebruiker moet in dat geval de bedragen betalen die hij verschuldigd is in verband met het gebruik van de Laadpas(sen) in zijn bezit.

ENGIE Mobilités Electriques kan besluiten de Laadpas in te trekken of eventueel te vervangen in geval van opzegging van de Overeenkomst door ENGIE Mobilités Electriques, fraude, vervalsing of imitatie van de Laadpas.

In geval van vervanging van de Laadpas brengt ENGIE Mobilités Electriques de Gebruiker hier vooraf van op de hoogte, verstrekt het hem een nieuwe Laadpas en deactiveert het de vorige Laadpas, waardoor deze niet meer op de Laadpunten kan functioneren. De Gebruiker moet de nieuwe Laadpas activeren volgens de in dit document vermelde modaliteiten.

4.2 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE LAADPUNTEN

De Gebruiker en iedere persoon op wie hij toezicht houdt op het moment van het opladen, moeten de instructies in acht nemen die vermeld zijn op of in de buurt van de laadpaal en die op ieder moment geraadpleegd kunnen worden op de op laadpaal aangeplakte handleiding of op de Website ENGIE Vianeo en zich ervan verzekeren dat zij op een veilige manier kunnen opladen en dat het voertuig correct en op de juiste wijze geparkeerd is in overeenstemming met de inrichting van de plaats en de geldige parkeerregels.

De Gebruiker voert het opladen uit op eigen verantwoordelijkheid en risico. Hij verzekert zich ervan dat hij de juiste aansluiting en de juiste kabel gebruikt en dat hij eveneens de instructies van de fabrikant van het elektrische voertuig in acht neemt. Hij verzekert zich ervan dat het voertuig conform en goedgekeurd is en in goede staat verkeert. De Gebruiker verzekert zich van het toezicht op het voertuig voor, tijdens en na het opladen.

Voor het aansluiten en opladen van zijn Elektrische Voertuig op het Laadpunt mag de Gebruiker uitsluitend gebruik maken van de kabel van het Laadpunt wanneer deze is aangesloten op het Laadpunt en hier volledig deel van uitmaakt, met uitzondering van elk ander accessoire. Voor ieder gebruik moet de Gebruiker zich ervan verzekeren dat hij over een goedgekeurde kabel beschikt die compatibel is met het Laadpunt en waarmee hij zijn Elektrische Voertuig kan aansluiten. De Gebruiker verplicht zich de aansluiting te gebruiken die aansluit aan zijn behoeften en overeenkomt met de technische kenmerken van zijn Elektrische Voertuig.

Voor het opladen van zijn Elektrische Voertuig moet de Gebruiker zijn Laadpas in de badgelezer van het Laadpunt steken om de toegang tot het Laadpunt te ontgrendelen en het Elektrische Voertuig te kunnen aansluiten. Voor het ontgrendelen kan de Gebruiker ook in de App de op het Laadpunt aanwezige QR-code scannen. De Gebruiker moet vervolgens de laadkabel aansluiten op het Laadpunt en op zijn Elektrische Voertuig.

Om het opladen van zijn Elektrische Voertuig te beëindigen moet de Gebruiker aan het einde van het gebruik zijn Laadpas door de badgelezer van het Laadpunt halen en de aansluitkabel van het Laadpunt loskoppelen van het Elektrische Voertuig. De Gebruiker plaatst de gebruikte kabel terug in het Laadpunt. Het Laadpunt wordt als weer vrij beschouwd wanneer het Elektrische Voertuig niet meer is aangesloten op het Laadpunt.

Indien het Laadpunt niet correct kan worden vrijgegeven, moet de Gebruiker het op het Laadpunt vermelde nummer voor technische ondersteuning bellen.

Tijdens het gebruik van de Laadpunten verplicht de Gebruiker zich alle geldende regelgevingen voor en met betrekking tot het opladen na te leven. ENGIE Mobilités Electriques geeft geen enkele garantie betreffende de dichtheid en/of toegankelijkheid van de Laadpunten. ENGIE Mobilités Electriques geeft ook geen enkele garantie dat de Laadpunten op elk moment, zonder onderbreking en/of storing werken of beschikbaar zijn. Geen enkele eventuele – directe of indirecte – schade als gevolg van een defect aan een Laadpunt of de onderbreking van een laadbeurt kan aanleiding zijn voor een claim aan het adres van ENGIE Mobilités Electriques. 

ENGIE Mobilités Electriques heeft het recht om op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving een of meerdere Laadpunten van het Partnernetwerk te verwijderen en/of niet meer de toegang van de Gebruiker tot het Partnernetwerk toe te staan.

4.3 OMSTANDIGHEDEN WAARDOOR HET OPLADEN ONMOGELIJK IS OF BEMOEILIJKT WORDT

Het kan gebeuren dat het opladen tijdelijk of niet, geheel of gedeeltelijk verhinderd of verstoord wordt door omstandigheden die niet aan ENGIE Mobilités Electriques verweten kunnen worden. Deze omstandigheden kunnen met name zijn:

 • Onderbreking, pech of storing in het elektriciteitsnet of een eenzijdig door de beheerder(s) van dit netwerk genomen maatregel;
 • Onderbreking, pech of storing in het communicatienet/internet of een eenzijdig door de beheerder(s) van dit netwerk genomen maatregel;
 • Onderbreking, pech of storing in het betalingsnetwerk of een eenzijdig door de beheerder(s) van dit netwerk genomen maatregel;
 • Pech of storing van het Elektrische Voertuig zelf of van een van zijn oplaadonderdelen;
 • Vernieling, diefstal of beschadiging van de laadpaal of een van zijn onderdelen, inclusief de laadkabel en de betalingsterminal; 
 • Maatregelen en/of verboden besloten door bepaalde nationale of buitenlandse autoriteiten of door een toezichthoudende instantie, een natuurramp, mobilisatie, oorlog, sabotage, een boycot-actie, enz.

ARTICLE 5 – HULPDIENST EN PECH

De hulpdienst regelt de vragen en/of claims van de Gebruiker betreffende de Service. De hulpdienst is 24/7 bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 09 69 37 60 09 (normaal tarief) of per mail op support.vianeo@engie.com.

In geval van een storing aan een Laadpunt of een Laadpas moet de Gebruiker onmiddellijk contact opnemen met de op het Laadpunt aangegeven telefoonnummer(s).

In het geval dat een Gebruiker zelf zou proberen de storing op te lossen, kan ENGIE Mobilités Electriques in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de hieruit voortvloeiende schade.

ARTICLE 6 – OVERDRACHT AAN DERDEN

ENGIE Mobilités Electriques kan al zijn rechten en verplichtingen betreffende de Laadservice, of een deel hiervan, overdragen aan iedere willekeurige firma die in de zin van artikel L233-1 en volgende van het Franse wetboek van koophandel (i) direct of indirect onder toezicht staat van ENGIE Mobilités Electriques of (ii) met ENGIE Mobilités Electriques onder gezamenlijk toezicht staat, zolang de in dit document vermelde voorwaarden in stand gehouden worden.

ARTICLE 7 – HERROEPINGSRECHT

De Gebruiker heeft het recht zich zonder boete en zonder reden binnen 14 volle dagen vanaf het afsluiten van de Overeenkomst te herroepen. Wanneer de termijn van 14 dagen afloopt op een zaterdag, een zondag of een feest- of vrije dag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De Gebruiker informeert ENGIE Mobilités Electriques over zijn beslissing zich te herroepen door voor het aflopen van de termijn van 14 dagen het formulaire de rétractation dat hem tijdens het inschrijven op de Overeenkomst werd overhandigd of enige andere verklaring waaruit ondubbelzinnig zijn wil blijkt zich te herroepen, op te sturen naar de Klantenservice waarvan het adres op het herroepingsformulier vermeld staat.

Wanneer de Gebruiker wenst dat de uitvoering van zijn Overeenkomst begint voor het einde van de herroepingstermijn, moet hij ENGIE Mobilités Electriques hier uitdrukkelijk om vragen. Laatstgenoemde ontvangt zijn aanvraag op papier of op een duurzame drager in de andere gevallen. Indien hij voor het einde van deze termijn gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is de Gebruiker verplicht alle op deze grond verschuldigde bedragen tot aan de daadwerkelijke herroeping te betalen.

ARTICLE 8 – AANSPRAKELIJKHEID

8.1 AANSPRAKELIJKHEID VAN ENGIE MOBILITES ELECTRIQUES

ENGIE Mobilités Electriques en zijn partners doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om een veilige kwaliteitsservice voor het opladen van elektrische voertuigen te bieden.

ENGIE Mobilités Electriques kan de Gebruiker niet garanderen dat elk Laadpunt op elk moment, zonder onderbreking, spanningsverlaging, variatie in de laadsnelheid of pech functioneert.

Een Laadpunt maakt gebruik van een communicatie-infrastructuur (al dan niet openbaar), zoals (mobiele) internetverbindingen. ENGIE Mobilités Electriques garandeert niet de ononderbroken werking of een werking zonder storingen van deze infrastructuur. ENGIE Mobilités Electriques is geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van een storing in de communicatie-infrastructuur.

ENGIE Mobilités Electriques is niet aansprakelijk in geval van een gebruik dat niet overeenkomt met artikel 1.1 of in de in artikel 1.2. vermelde gevallen. ENGIE Mobilités Electriques is niet aansprakelijk voor schade die de Gebruiker zou kunnen oplopen als gevolg van de onmogelijkheid het Elektrische Voertuig (volledig) op te laden of in verband met, of als gevolg van het gebruik of de werking van het Laadpunt. ENGIE Mobilités Electriques is niet aansprakelijk als het Elektrische Voertuig niet in alle veiligheid kan worden opgeladen in verband met een defect aan het Elektrische Voertuig en/of de gebruikte hulpmiddelen, zoals de laadkabels. ENGIE Mobilités Electriques aanvaardt geen enkele verplichting tot toezicht houden en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een beschadiging of verdwijning van het Elektrische Voertuig die niet aan hem te wijten is, met name in geval van vandalistisch optreden.

Aangezien de Laadservice berust op een principe van zelfbediening kan ENGIE Mobilités Electriques niet aansprakelijk gesteld worden voor de afwezigheid van beschikbare Laadpunten.

Buiten deze gevallen is ENGIE Mobilités Electriques uitsluitend aansprakelijk voor zijn eigen fouten en/of ernstige nalatigheid en zal dan alle gebleken directe materiële schade vergoeden met de hieraan voorafgaande naleving van de hiervoor bedoelde procedures.

De Gebruiker dient onmiddellijk en uiterlijk binnen tien (10) werkdagen volgend op de dag waarop hij de nalatigheid heeft geïdentificeerd of redelijkerwijs had kunnen identificeren schriftelijk een claim in te dienen op het e-mailadres support.vianeo@engie.com, en minimaal het nummer van de paal of zijn plaats en de dag en het tijdstip of de tijdsperiode van het te melden incident te vermelden, een korte beschrijving van het incident of van de klacht te geven en de contactgegevens te vermelden waar de Gebruiker of de persoon die de claim indient, te bereiken is. Als de claim te laat wordt ingediend, onvolledig of duidelijk verzonnen is, heeft ENGIE het recht hier geen gevolg aan te geven.

8.2 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER EN DE PERSONEN OP WIE HIJ TOEZICHT HOUDT OP HET MOMENT VAN HET OPLADEN

De Gebruiker is aansprakelijk voor de door hem, door derden of door ENGIE Mobilités Electriques geleden schade als gevolg van een onjuist of onzorgvuldig gebruik door de Gebruiker of door de perso(o)n(en) op wie hij toezicht houdt, aan een Laadpunt en/of alle verstrekte bijbehorende materialen. Een onjuist of onzorgvuldig gebruik wordt geacht vastgesteld te zijn wanneer de in artikel 4 vermelde instructies of bijzonderheden niet strikt nageleefd zijn. Een onjuist of onzorgvuldig gebruik kan ook voortvloeien uit een onredelijk gebruik van een Laadpunt en/of van alle verstrekte bijbehorende materialen.

De Gebruiker waarborgt ENGIE Mobilités Electriques en de derden die hij oproept tegen een regres of verhaal van een derde in verband, direct of indirect, met zijn aansprakelijkheid zoals bedoeld in voorgaand lid en/of, in het algemeen, in verband met een gedrag of met omstandigheden die voor rekening van de Gebruiker komen of onder zijn risico vallen. 

ARTICLE 9 – PERSOONSGEGEVENS

9.1 VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, VERZAMELING VAN DE PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAGEN

In het kader van zijn activiteit voert ENGIE Mobilités Electriques, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, de geautomatiseerde verwerking uit van de gegevens van de Gebruiker met inachtneming van de bepalingen van de gewijzigde Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake digitale gegevensverwerking, bestanden en vrijheden en van de Europese verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Voor alle hierna gedetailleerde doeleinden worden de gegevens van de Gebruikers verzameld in het kader van de inschrijving en van de uitvoering van de Overeenkomst of in het legitieme belang van ENGIE Mobilités Electriques. De verzamelde gegevenscategorieën zijn de identificatie- en contactgegevens (zoals naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres). De verwerking van de persoonsgegevens wordt uitgevoerd voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

(i) Verkoop van de Laadservice

Sommige gegevens (zoals naam, voornaam en postadres) zijn strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst en stellen ENGIE Mobilités Electriques in staat de klantenrelatie te beheren (waaronder facturering en invordering) in het kader van de Overeenkomst. Zonder deze gegevens zou ENGIE Mobilités Electriques niet in staat zijn de Overeenkomst af te sluiten. Het telefoonnummer en het e-mailadres worden eveneens, wanneer deze verstrekt worden, gebruikt voor het beheer van de klantenrelatie in het kader van de Overeenkomst.

(ii) Reviewbeheer, claims en geschillen

De gegevens van de Gebruiker worden gebruikt om de reviews van de klanten te beheren, de eventuele claims, geschillen of conflicten te behandelen en de invordering van onbetaalde rekeningen te verzekeren, op basis van het legitiem belang van ENGIE Mobilités Electriques te antwoorden en de eventuele claims te behandelen ter bevordering van de klantenrelatie en ter bescherming en verdediging van zijn belangen, met name voor de rechtbank.

(iii) Verzending van berichten en commerciële aanbiedingen

Met het oog op commerciële prospectie spant ENGIE Mobilités Electriques zich in om zijn aanbod voor de Gebruikers aan te passen aan hun interesses en aan de diensten waarvoor zij zich eventueel hebben ingeschreven bij firma’s van de Groep ENGIE die producten en diensten verkopen aan particuliere en professionele klanten, om zo goed mogelijk aan hun verwachtingen te voldoen.

In dit kader kan ENGIE Mobilités Electriques genoodzaakt zijn direct of indirect gegevens te verzamelen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, om de Gebruikers beter te kennen en hun de meest relevante aanbiedingen aan te bieden.

ENGIE Mobilités Electriques gebruikt eveneens de gegevens van de Gebruikers voor commerciële prospectie via e-mail op basis van zijn legitiem belang zijn diensten te promoten en zijn klantenrelatie te verbeteren, voor aangepaste aanbiedingen die vergelijkbaar zijn met die waarvoor de persoon zich als Gebruiker heeft ingeschreven.

Verder, en uitsluitend als de Gebruiker hiervoor zijn toestemming heeft gegeven, worden de gegevens van de Gebruiker gebruikt om ENGIE Mobilités Electriques en de andere firma’s van de Groep ENGIE die producten en diensten aan particuliere en professionele klanten verkopen in staat te stellen hem via e-mail aangepaste commerciële aanbiedingen te sturen. Uitsluitend als de Gebruiker hiervoor zijn toestemming heeft gegeven kan ENGIE Mobilités Electriques hem per e-mail aangepaste aanbiedingen van zijn andere partners sturen. Iedere toestemming kan op ieder moment bij ENGIE Mobilités Electriques ingetrokken worden op de hierna vermelde adressen.

De Gebruiker kan op ieder moment bij ENGIE Mobilités Electriques bezwaar maken tegen de ontvangst van commerciële verzoeken en tegen de met deze prospectie verband houdende profilering.

ENGIE Mobilités Electriques kan eveneens wellicht de navigatiegegevens gebruiken die het op zijn website of die van zijn partners verzameld heeft en deze aan andere gegevens koppelen via het gebruik van cookies. Iedere gebruiker van de website https://engie-vianeo.com kan op ieder moment zijn keuze beheren betreffende het cookiegebruik en de cookies accepteren of weigeren (het cookiebeleid van ENGIE Mobilités Electriques is te vinden op zijn website op de pagina: https://vianeo-int.noprod.db-vianeo.com/politique-cookie.

Zonder de verstrekking of de verzameling van deze gegevens zou ENGIE Mobilités Electriques niet in staat zijn commerciële aanbiedingen aan de Gebruikers aan te bieden die aangepast zijn aan hun interesses en aan de diensten waarvoor zij zich eventueel hebben ingeschreven bij firma’s van de Groep ENGIE die producten en diensten verkopen aan particuliere en professionele klanten, noch het verzenden van commerciële prospectie aan de Gebruiker met betrekking tot de aanbiedingen van deze firma’s kunnen beoordelen en aanpassen.

(iv) Verbetering van de ervaring van de Gebruiker

Op basis van het legitieme belang van ENGIE Mobilités Electriques om zijn diensten te promoten en zijn klantenrelatie te verbeteren, maakt ENGIE Mobilités Electriques gebruik van de gegevens die direct bij de Gebruiker verzameld worden, of indirect bij andere firma’s van de Groep ENGIE die producten en diensten verkopen aan particuliere en professionele klanten, bij wie de persoon zich heeft ingeschreven voor een aanbieding of hiermee in contact is, om het navigeren en het gebruik van de verschillende door deze firma’s aangeboden klantenruimtes te verbeteren, de betrouwbaarheid van de contactgegevens te verzekeren en het in overeenkomsten vastleggen van de aanbiedingen bij ENGIE Mobilités Electriques te vergemakkelijken.

(v) Uitvoering van statistische onderzoeken

ENGIE Mobilités Electriques maakt eveneens, op basis van zijn legitieme belang om onderzoeken en analyses uit te voeren, gebruik van de gegevens die direct bij de Gebruiker verwerkt en verzameld worden of indirect bij andere firma’s van de Groep ENGIE die producten en diensten verkopen aan particuliere en professionele klanten, bij wie de persoon zich heeft ingeschreven voor een aanbieding of hiermee in contact is, in geaggregeerde vorm voor statistische onderzoeken onder zijn klanten.

9.2 BEWAARTIJD

De verwerkte gegevens worden uitsluitend bewaard gedurende de periode die nodig is om bovenvermelde doeleinden uit te voeren, binnen de grenzen van de geldende verjaringstermijnen of de wettelijke verplichtingen voor het bewaren van via elektronische weg afgesloten overeenkomsten en van boekhoudkundige documenten. Betreffende de commerciële prospectie worden de gegevens maximaal drie (3) jaar bewaard vanaf de verzameling hiervan door ENGIE Mobilités Electriques of het laatste contact met de prospect.

9.3 ONTVANGERS OF ONTVANGERSCATEGORIEËN

De verwerkte gegevens zijn bestemd voor de interne diensten van ENGIE Mobilités Electriques, zijn partners, financiële instellingen en postbedrijven en derden die hier in grond van een wettelijke of reglementaire bepaling toe bevoegd zijn. ENGIE Mobilités Electriques geeft de gegevens van de Gebruikers ook door aan zijn interne diensten belast met de verkoop van andere aanbiedingen aan particuliere klanten en aan de andere firma’s van de Groep ENGIE die producten en diensten verkopen aan particuliere en professionele klanten (de bijgewerkte lijst van deze firma’s is beschikbaar op de website van ENGIE Vianeo op de pagina https://vianeo-int.noprod.db-vianeo.com/protection-donnees-personnelles.

9.4 OVERDRACHT BUITEN DE EU

De verwerkte gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie, ofwel door ENGIE Mobilités Electriques, ofwel door zijn dienstverleners. Voor sommige gegevens geldt een eenmalige verwerking door bepaalde dienstverleners buiten de Europese Unie in een land waarvoor de Europese Commissie geen passend besluit genomen heeft. Hiertoe en om de bescherming van de doorgegeven gegevens te verzekeren, hebben de betreffende dienstverleners zich contractueel verplicht de gegevens te verwerken met inachtneming van de wetgeving van de Europese Unie en van de geldende Franse regelgeving en werden er standaard contractuele clausules geïmplementeerd. Voor al uw vragen betreffende de gegevensoverdracht en om een kopie van de garanties te verkrijgen, kunt u contact opnemen met ENGIE Mobilités Electriques op de hierna in artikel 9.5 vermelde adressen.

9.5 RECHTEN VAN PERSONEN

De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie, aanvullende informatie, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van zijn gegevens onder de voorwaarden voorzien door de Franse wet inzake digitale gegevensverwerking, bestanden en vrijheden en de Europese verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens bij ENGIE Mobilités Electriques.

De Gebruiker kan op ieder moment bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens voor commerciële prospectie, inclusief de met een dergelijke prospectie verband houdende profilering voor marketingdoeleinden, onder de door de regelgeving voorziene voorwaarden.

Wanneer de Gebruiker zijn toestemming heeft gegeven voor het gebruik van bepaalde van zijn gegevens, heeft hij de mogelijkheid deze toestemming op ieder moment in te trekken.

Men kan van deze rechten gebruik maken door een brief te sturen aan: ENGIE Mobilités Electriques – Service Client Ma Carte de Recharge – 1, Place Samuel Champlain – 92930 Paris La Défense Cedex of een e-mail aan: rgpd.vianeo@engie.com.

De Gebruiker heeft ook de mogelijkheid richtlijnen vast te stellen betreffende het gebruik van zijn gegevens na zijn dood die hij naar de hierboven vermelde adressen kan sturen.

De Gebruiker die niet gediend is van commerciële prospectie per telefoon kan zich gratis inschrijven op een bel-me-niet-lijst.

9.6 CONTACTGEGEVENS DPO EN RECHT OP HET INDIENEN VAN EEN CLAIM BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

ENGIE Mobilités Electriques heeft bij de Franse privacywaakhond CNIL een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen waarmee men per post op het volgende adres contact mee kan opnemen: ENGIE Mobilités Electriques – Délégué à la Protection des Données – 1, Place Samuel Champlain – 92930 Paris La Défense Cedex. De Gebruiker heeft de mogelijkheid een claim in te dienen bij de CNIL.

ARTICLE 10 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze ATGV kunnen op ieder moment geraadpleegd worden op de Website ENGIE Vianeo.

ENGIE Mobilités Electriques behoudt zich het recht voor om deze op ieder moment te wijzigen en zal deze dateren: de nieuwe en de vorige versie zijn te raadplegen op de Website ENGIE Vianeo. De versie die gold op de dag van het opladen die leidde tot de aansprakelijkheid of het incident, is van toepassing.

De Gebruiker heeft vanaf de wijziging van de ATGV 3 maanden de tijd de Overeenkomst zonder boete op te zeggen.

ARTICLE 11 – ANDERE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze Overeenkomst is als enige van toepassing op de door ENGIE Mobilités Electriques aan de Gebruiker voorgestelde Service. Door het online activeren van de Laadpas accepteert de Gebruiker expliciet deze Overeenkomst.

Indien om welke reden dan ook een van de bepalingen van deze ATGV gedeeltelijk of geheel ongeldig, nietig, illegaal of niet-opponeerbaar verklaard wordt op grond van het toepasselijke recht, blijven de andere bepalingen van de ATGV volledig van kracht. ENGIE Mobilité Electriques zal er echter alles aan doen om een geschikt en economisch gelijkwaardig alternatief te vinden voor de nietig verklaarde bepaling.

De op deze Overeenkomst toepasselijke wet is de Franse wet.

In geval van een geschil betreffende de diensten van ENGIE Mobilités Electriques in het kader van de Laadservice, kan de Gebruiker een schriftelijke claim indienen bij ENGIE Mobilités Electriques op het in het artikel “Informatie” vermelde adres. Als de Gebruiker niet tevreden is over het ontvangen antwoord, kan hij contact opnemen met de bevoegde diensten van ENGIE Mobilités Electriques van wie de contactgegevens bij de Klantenservice opgevraagd kunnen worden. Nadat alle interne rechtsmiddelen uitgeput zijn, kan de Gebruiker het geschil voorleggen aan de Bemiddelaar van ENGIE, ofwel via internet (http://www.mediateur-engie.com/contact) ofwel via een brief aan COURRIER DU MEDIATEUR, TSA 27601 – 59973 TOURCOING CEDEX. Deze minnelijke regelingen van geschillen zijn facultatief en de Gebruiker kan op ieder moment zijn geschil aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank.

ARTICLE 12 – INFORMATIE

Voor al uw vragen beschikt ENGIE Mobilités Electriques over een Klantenservice die bereikbaar is van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 18 uur. 

De Gebruiker kan ook contact opnemen met ENGIE Mobilités Electriques:

 • Per e-mail voor alle algemene vragen en vragen betreffende de Laadpas: support.vianeo@engie.com
 • Per post: ENGIE Mobilités Electriques – 1 place Samuel de Champlain – 92930 Paris La Défense Cedex

BIJLAGE: HERROEPINGSFORMULIER

Gelieve dit formulier alleen in te vullen en op te sturen als u de overeenkomst wilt herroepen.

À ENVOYER sous enveloppe à l’attention de :

ENGIE Mobilités Electriques – Service clients
Tour T1

Place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE

Gebruiksaanwijzing:

Bewaar het formulier en gebruik dit alleen als u uw overeenkomst wilt annuleren binnen 14 dagen na de datum waarop u deze ondertekend heeft.